رمضان کریم اوقات نماز

12 جولائی 2013

نماز فجر ........3:50
نماز ظہر ........1:30
نماز عصر ........5:30
نماز مغرب ....غروب آفتاب
نماز عشاء........9:05